Všeobecné obchodné podmienky

predávajúceho - spoločnosti eTeach s.r.o.

  

  1.           Úvodné ustanovenia

1.1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti eTeach s.r.o., so sídlom Nobelova 6, 831 02 Bratislava, IČO: 44 954 573 (ďalej len „predávajúci“), v súlade s ustanoveniami § 273 odsekov 1) a 2) zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“), podrobnejšie upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré vyplývajú z uzatvorenej kúpnej zmluvy o predaji tovaru kupujúcemu. Týmito VOP je zároveň určené v zmysle ustanovenia § 262 odseku 1) ObZ použitie týchto VOP a ustanovení ObZ na predaj tovaru predávajúcim v prospech kupujúceho bez ohľadu na ustanovenie § 261 ObZ a na postavenie kupujúceho ako účastníka kúpnej zmluvy o predaji tovaru.

1.2.      Tieto VOP neupravujú a nevzťahujú sa na záväzkové vzťahy, ktoré vyplývajú z uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim na základe ponúkaného tovaru na webovom sídle predávajúceho, realizovaného formou elektronického obchodu podľa ustanovení zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, a podľa ustanovení zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov.

1.3.      Ak je kupujúcim fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, považuje sa za spotrebiteľa, pokiaľ mu takéto postavenie priznáva zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v účinnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

1.4.      Údaje predávajúceho za účelom splnenia si všeobecnej informačnej povinnosti v súlade s ustanovením § 3a odseku 3) ObZ, sú nasledovné:

a)   obchodné meno, sídlo a IČO predávajúceho: eTeach s.r.o., Nobelova 6, 831 02 Bratislava, IČO: 44 954 573

b)   daňové identifikačné číslo predávajúceho, ako platiteľa DPH: SK2022888637

c)   označenie registra, v ktorom je predávajúci zapísaný a číslo zápisu: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101540/B

d)   adresa elektronickej pošty a telefónne číslo: e-mail: info@eteach.sk, telefónne číslo: 02 44 25 23 95

e)   názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27; odbor ochrany spotrebiteľa, telefón: 02 58 27 21 17, 02 58 27 21 25, 02 58 27 21 30; e-mail: helena.molekova@soi.sk; Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor výkonu dozoru; telefón: 02 58 27 21 72; 02 58 27 21 04.

1.5.      Korešpondencia medzi predávajúcim a kupujúcim sa uskutočňuje elektronickou poštou, alebo listovými zásielkami zaslanými doporučene, alebo odovzdaním listiny oproti podpisu zmluvnej strany, ktorej je listina adresovaná.

 

  1.           Uzavretie kúpnej zmluvy o predaji tovaru

2.1.      Kupujúci si môže objednať tovar u predávajúceho buď na základe vlastnej písomnej objednávky, alebo na základe objednávky predloženej na objednávkovom formulári predávajúceho, alebo na základe písomnej ponuky predávajúceho na predaj konkrétneho tovaru. Takáto objednávka kupujúceho alebo ponuka predávajúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Pokiaľ predávajúci a kupujúci nerokujú osobne o uzatvorení kúpnej zmluvy o predaji tovaru, písomná objednávka kupujúceho sa zasiela poštou doporučene, alebo elektronickou poštou na adresu predávajúceho, alebo písomná ponuka predávajúceho poštou alebo elektronickou poštou na adresu kupujúceho. V objednávke - ponuke, okrem všetkých povinných údajov predávajúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČDPH, údaje o zápise v príslušnom registri, bankové spojenie, kontaktné údaje), musí byť uvedené názov, obchodné meno kupujúceho a presná adresa jeho sídla, ako aj jeho ďalšie povinné údaje (IČO, DIČ, IČDPH, údaje o zápise v príslušnom registri, bankové spojenie, kontaktné údaje), ďalej 13-miestny číselný kód tovaru, úplný názov tovaru, počet objednaných kusov, cenu za jeden kus, celkovú kúpnu cenu tovaru bez sadzby DPH, celkovú kúpnu cenu so sadzbou DPH, adresa na dodanie tovaru, t.j. miesto plnenia, ako aj dodacia lehota. Ak sa realizuje objednávka tovaru na základe písomnej kúpnej zmluvy o predaji tovaru, objednávka je potvrdená obojstranným uzatvorením kúpnej zmluvy o predaji tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim, pritom takáto kúpna zmluva, okrem vyššie uvedených povinných údajov o predávajúcom a kupujúcom, musí obsahovať najmenej podstatné náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete. Súčasťou vlastnej písomnej objednávky kupujúceho, objednávky predloženej na objednávkovom formulári predávajúceho, alebo písomnej ponuky predávajúceho na predaj konkrétneho tovaru, alebo samotnej kúpnej zmluvy o predaji tovaru, sú VOP dané k dispozícii kupujúcemu v listinnej, alebo v elektronickej forme. Na proces uzatvárania kúpnej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 269 až § 275 ObZ, ako aj ustanovenia §§ 43a až 47a zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“).

2.2.      Ak je kupujúci povinnou osobou podľa ustanovení § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prístupe k informáciám“), je povinný uviesť v objednávke, v potvrdzovanej ponuke predávajúceho, alebo v samotnej kúpnej zmluve o predaji tovaru, aj túto skutočnosť a skutočnosť, že uzatvorená kúpna zmluva, alebo potvrdená objednávka, bude povinne zverejňovaná podľa posledne citovaného zákona a zároveň aj akým zákonným spôsobom bude zverejnená.

2.3.      Pokiaľ v týchto VOP, v objednávke kupujúceho, v ponuke predávajúceho, alebo v samotnej kúpnej zmluve o predaji tovaru, nie je uvedené inak, kúpna zmluva o predaji tovaru nadobúda svoje právne účinky okamihom jej uzatvorenia, ktorým je potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim, alebo potvrdenie ponuky na predaj tovaru kupujúcim, alebo obojstranné uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim o predaji tovaru (ďalej len „kúpna zmluva“). Nadobudnutím právnych účinkov kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, tak ako je uvedené v tomto bode VOP, kupujúci v celom rozsahu akceptuje tieto VOP, a zároveň potvrdzuje, že bol s nimi v celom rozsahu oboznámený a že porozumel ich obsahu, ako aj to, že VOP sú nedeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy.

2.4.      Pokiaľ predávajúci a kupujúci v rámci ustanovenia § 263 odseku 1) ObZ si v kúpnej zmluve odchylne neupravia svoje záväzkové vzťahy, alebo nevylúčia aplikáciu konkrétneho dispozitívneho ustanovenia, na záväzkové vzťahy z uzatvorenej kúpnej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia §§ 409 až 470 ObZ. Predávajúci a kupujúci sú si vedomí, že sú povinní plniť zmluvné podmienky, vyplývajúce z konkrétnej uzatvorenej kúpnej zmluvy. Predávajúci a kupujúci sú si vedomí, že v prípade, ak kúpna zmluva bude mať odchylné ustanovenia ako tieto VOP, takéto odchylné ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Uvedené sa v celom rozsahu vzťahuje aj na prípad, ak predávajúci kupujúcemu v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy poskytne kupujúcemu aj zákaznícky bonus, alebo uzatvorí s ním osobitnú zmluvu o jeho poskytnutí, a táto zmluva o poskytnutí tohto bonusu, alebo ustanovenia o jeho poskytnutí, budú mať odchylné ustanovenia ako tieto VOP, takéto odchylné ustanovenia tejto zmluvy majú rovnako prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

2.5.      Ak na základe ustanovení § 2 zákona o prístupe k informáciám je kupujúci povinnou osobou a uzatvorená kúpna zmluva s predávajúcim je zmluvou povinne zverejňovanou v zmysle ustanovenia § 5a odseku 1) zákona o prístupe k informáciám, je potom kupujúci povinný zverejniť uzatvorenú kúpnu zmluvu s predávajúcim v rozsahu, v lehote a spôsobom určenými v ustanoveniach § 5a odsekov 2), 4), 5), 6) a odseku 9) zákona o prístupe k informáciám. Kupujúci je povinný bezodkladne zaslať predávajúcemu potvrdenie o zverejnení kúpnej zmluvy, najneskôr však do 2-och pracovných dní odo dňa jej zverejnenia stanoveným spôsobom, s uvedením kedy a kde bola táto zmluva zverejnená podľa zákona o prístupe k informáciám. Na základe ustanovenia § 47a odseku 2) OZ bolo stanovené, že kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim ako povinnou osobou, nadobúda svoje právne účinky až uplynutím nasledujúceho dňa po doručení potvrdenia kupujúceho o jej zverejnení predávajúcemu. V prípade, že kupujúci nezverejní kúpnu zmluvu v súlade so zákonom ani do troch mesiacov odo dňa jej uzatvorenia, alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, platí zákonná domnienka, že kúpna zmluva nebola uzatvorená. Zverejnením kúpnej zmluvy nie je dotknuté plnenie zákonných povinností kupujúcim ako povinnej osoby podľa ustanovení § 5b zákona o prístupe k informáciám. Vzhľadom na špecifickosť nadobudnutia právnych účinkov povinne zverejňovaných kúpnych zmlúv kupujúcim ako povinnej osoby podľa ustanovení zákona o prístupe k informáciám, tak ako je bližšie uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach tohto bodu VOP, pokiaľ sa v nich uvádza ako právna skutočnosť a slovné spojenie „potvrdená objednávka“, „potvrdenie objednávky predávajúcim“, „potvrdenie ponuky predávajúceho kupujúcim“, alebo „uzatvorenie kúpnej zmluvy“, alebo len „kúpna zmluva“, v príslušných gramatických tvaroch, rozumie sa tým rovnako aj právna skutočnosť nadobudnutia právnych účinkov povinne zverejňovaných kúpnych zmlúv, a to okamihom uplynutia nasledujúceho dňa po doručení potvrdenia kupujúceho o ich zverejnení predávajúcemu, tak ako je uvedené vyššie.

 

 

  1.           Podmienky dodania tovaru

3.1.      Povinnosti predávajúceho

3.1.1.   Predávajúci je povinný na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy dodať kupujúcemu:

a)   druh, akosť a množstvo tovaru v kúpnej cene, v dodacej lehote a do miesta plnenia, ktoré boli zmluvne dohodnuté;

b)   tovar vyhovujúci a zodpovedajúci príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom platným a účinným na území Slovenskej republiky, vrátane technických noriem;

c)   tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu, a to osobitne v prípade, ak nedodáva predávajúci osobne tovar v mieste plnenia kupujúcemu, alebo ho dodáva prostredníctvom prepravcu, alebo iného subjektu vykonávajúceho dodanie tovaru (ďalej len „prepravca“);

d)   ak podľa druhu tovaru sa dodáva spolu s tovarom aj príslušná dokumentácia (napríklad: manuál, návod na použitie), tak aj takúto dokumentáciu v slovenskom jazyku.

3.1.2.   Predávajúci nezodpovedá:

a)   za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom;

b)   za oneskorené dodanie tovaru zavinené kupujúcim, tým, že kupujúci ho neprevzal, alebo tým, že kupujúci uviedol v kúpnej zmluve nesprávnu adresu miesta plnenia;

c)   za poškodenie zásielky zavinené prepravcom;

d)   za obsahovú náplň knihy, alebo publikácie, zvukového alebo zvukovoobrazového záznamu na nosiči, oficiálne vydaných vydavateľom

e)   za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zavinením výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, alebo v prípade zániku distribučných alebo iných práv, alebo iných nepredvídateľných skutočností;

f)    za výber tovaru kupujúcim.

3.1.3.   Predávajúci je povinný na základe kúpnej zmluvy dodať kupujúcemu tovar, ktorý nie je zaťažený žiadnymi ťarchami alebo inými právami tretích osôb. Vzhľadom na to, predávajúci vyhlasuje, že na základe kúpnej zmluvy dodáva kupujúcemu tovar, ktorý nie je zaťažený žiadnymi takýmito ťarchami alebo inými právami tretích osôb.

3.2.      Povinnosti kupujúceho

3.2.1.   Kupujúci je povinný:

a)   tovar dodávaný predávajúcim na základe kúpnej zmluvy prevziať v mieste plnenia od predávajúceho, alebo od prepravcu,

b)   skontrolovať neporušenosť obalu, množstvo a správnosť dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb tovaru tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu;

c)   zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v lehote splatnosti uvedenej v kúpnej zmluve.

3.2.2.   V prípade, ak si kupujúci dodávaný tovar na základe kúpnej zmluvy riadne neprevezme, predávajúci má právo na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku tejto skutočnosti vznikne a má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť; v prípade, ak si kupujúci tovar riadne neprevezme v mieste plnenia a predávajúci od kúpnej zmluvy neodstúpil, a kupujúci požaduje opätovné dodanie tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré vznikli predávajúcemu pri prvom, ako aj druhom dodaní tovaru.

 

  1.           Kúpna cena tovaru

4.1.      Kúpna cena tovaru uvedená v kúpnej zmluve je platná a účinná bez ohľadu na neskoršie zníženie alebo zvýšenie ceny tovaru po nadobudnutí právnych účinkov kúpnej zmluvy. Kúpna cena tovaru sa môže zmeniť len na základe vzájomnej dohody predávajúceho a kupujúceho. Takáto zmena kúpnej ceny tovaru je obsahom písomného dodatku ku kúpnej zmluve, ktorý musí byť obojstranne uzatvorený medzi predávajúcim a kupujúcim. Osobitným prípadom a dôvodom na zmenu kúpnej ceny tovaru je tá skutočnosť, že v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy sa kúpna cena tovaru výrazne zmení a dodávateľ predávajúceho na túto skutočnosť predávajúceho vopred neupozornil. Predávajúci v takomto prípade má právo na zmenu kúpnej ceny tovaru, je však povinný kupujúcemu túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť s tým, že kupujúci bezodkladne oznámi predávajúcemu, či akceptuje zmenu kúpnej ceny tovaru a uzatvorí s predávajúcim dodatok ku kúpnej zmluve o zmene kúpnej ceny tovaru, alebo či kupujúci od kúpnej zmluvy písomne odstúpi.

4.2.      Doklad o vyúčtovaní kúpnej ceny za dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy je faktúra – daňový doklad, ktorá je pripojená k dodávke tovaru, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Lehota splatnosti na zaplatenie kúpnej ceny tovaru je uvedená vo faktúre podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy. Kúpna cena sa zásadne platí bezhotovostne na určený účet predávajúceho, pokiaľ v kúpnej zmluve nebola dohodnutá iná forma platby kúpnej ceny. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu tovaru v stanovenej lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úroky z omeškania v zmluvnej výške v súlade s ustanovením § 369 odseku 1), prvej vety ObZ, uvedenej na objednávke kupujúceho na formulári predávajúceho, alebo v zákonnej výške podľa ustanovenia § 369 odseku 1), druhej vety ObZ. V súvislosti s omeškaním kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny dodaného tovaru, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu v súlade s ustanoveniami § 373 a nasledujúcich ObZ aj poplatky za zaslané upomienky na zaplatenie takejto kúpnej ceny, a to vo výške uvedenej rovnako v objednávke kupujúceho na formulári predávajúceho.

 

  1.           Dodanie tovaru a nadobudnutie vlastníctva tovaru

5.1.      Tovar podľa kúpnej zmluvy predávajúci odovzdáva kupujúcemu osobne alebo prostredníctvom prepravcu. K dodávanému tovaru predávajúci prikladá daňový doklad - faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný list, prípadne aj informácie o novinkách a akciách predávajúceho. Pri dodaní tovaru kupujúcemu prostredníctvom prepravcu, pokiaľ v kúpnej zmluve nie je uvedené inak, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu aj náklady na prepravu v hodnote 3,50 € pri dodávke tovaru do 75,00 €, pri dodávke tovaru nad 75,00 € náklady na dodanie predávajúci neúčtuje, pokiaľ nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenskej republiky. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe požiadavky kupujúceho môže predávajúci vyúčtovať náklady na prepravu za každú zásielku samostatne. Náklady na prepravu  do zahraničia predávajúci oznámi kupujúcemu po skompletizovaní objednávky.

5.2.      Kupujúci nadobúda vlastníctvo k dodanému tovaru až okamihom zaplatenia kúpnej ceny v celej určenej výške (pri bezhotovostnej platbe okamihom pripísania kúpnej ceny v celej zmluvne určenej sume na určený účet predávajúceho). Pri platbe kúpnej ceny tovaru vopred, alebo pri dodaní tovaru, nadobúda kupujúci vlastníctvo k dodanému tovaru jeho fyzickým prevzatím od predávajúceho alebo prepravcu. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom fyzického prevzatia tovaru od predávajúceho alebo prepravcu, a v prípade, ak kupujúci neprevezme včas riadne dodaný tovar, tak okamihom, keď mu bolo umožnené nakladať s tovarom.

 

  1.           Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1.      Kupujúci má pravo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, okrem prípadov, v ktorých si kupujúci riadne a včas uplatnil právo zo zodpovednosti za vady dodaného tovaru (§ 436 odsek 1, písmeno d) a § 437 odsek 5 ObZ), aj vtedy, ak predávajúci nedodal kupujúcemu tovar podľa kúpnej zmluvy ani v dodatočnej lehote plnenia, a to vôbec, alebo v menšom neúplnom množstve, alebo v zmluvnej dodacej lehote dodal tovar iného druhu. V prípade, ak si kupujúci dodávaný tovar na základe kúpnej zmluvy riadne neprevezme, predávajúci má okrem práva na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku tejto skutočnosti vznikne, má aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť; rovnaké právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy má predávajúci aj vtedy, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu ani v dodatočnej lehote splatnosti kúpnu cenu dodaného tovaru. Uvedené dôvody na odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim, alebo kupujúcim, sa považujú za porušenie kúpnej zmluvy podstatným spôsobom.

6.2.      Odstúpenie predávajúceho, alebo kupujúceho, sa musí urobiť v písomnej forme, a odstúpenie nadobúda svoje právne účinky dňom prevzatia listiny o odstúpení druhou zmluvnou stranou, ktorej je určená, alebo doručením listiny o odstúpení tejto druhej zmluvnej strane. Ak niektorá zo zmluvných strán, ktorej je listina o odstúpení adresovaná, si ju bez vážneho dôvodu neprevezme, považuje sa listina o odstúpení za doručenú uplynutím posledného dňa lehoty na uloženie takejto zásielky.

6.3.      Pokiaľ si zmluvné strany navzájom podľa kúpnej zmluvy už plnili, sú povinné si bezodkladne vrátiť vzájomné plnenie z kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil predávajúci alebo kupujúci. Odstúpením od kúpnej zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody, prípadne na zmluvnú pokutu, tej zmluvnej strany, ktorej v dôsledku porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou, na základe odstúpenia vznikla škoda.

 

  1.           Reklamácia vád dodaného tovaru a zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

7.1.      Predávajúci zodpovedá za vady dodávky tovaru a za vady tovaru predaného kupujúcemu, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Kupujúci je oprávnený chybný tovar reklamovať u predávajúceho v zmysle týchto VOP a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanovení §§ 436 až 441 ObZ.

7.2.      Pred prevzatím dodaného tovaru od predávajúceho, ale najmä od prepravcu, je kupujúci povinný si skontrolovať, či dodávka tovaru nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) kupujúci nie je povinný prevziať dodávaný tovar. Na už prijaté dodávky tovaru z dôvodu poškodenia tovaru predávajúci nie je povinný reklamácie kupujúceho akceptovať. V prípade, že prišla dodávka tovaru takto poškodená, ktorú kupujúci neprevzal od prepravcu, je kupujúci o uvedenej skutočnosti povinný o tom informovať predávajúceho e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade v primeranej lehote realizuje predávajúci kupujúcemu novú dodávku tovaru.

7.3.      Po fyzickom prevzatí tovaru je kupujúci povinný prezrieť a prekontrolovať tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak bola dodávka tovaru uskutočnená v rozpore s kúpnou zmluvou, teda ide o chybnú dodávku tovaru, napríklad bol dodaný iný druh tovaru, v inom množstve, bez príslušných dokladov alebo obvyklej dokumentácie, je kupujúci povinný uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu u predávajúceho písomne reklamovať a uviesť voľbu práva zo zodpovednosti za vady dodaného tovaru. Písomnú reklamáciu dodaného tovaru je potrebné zaslať elektronickou poštou a zároveň ako doporučenú listovú zásielku. Ak tak kupujúci neurobí má nároky zo zodpovednosti za vady dodaného tovaru len ako pri nepodstatnom porušení kúpnej zmluvy. Reklamáciu chýb dodávky tovaru a práva zo zodpovednosti za vady tovaru zasiela kupujúci na adresu predávajúceho uvedenú v kúpnej zmluve, pokiaľ predávajúci v príslušnom doklade k dodávke tovaru neuviedol iný subjekt povinný na vybavenie reklamácie kupujúceho.

7.4.      Záručná doba: Na dodaný tovar je záručná doba poskytnutá predávajúcim v dĺžke uvedenej v kúpnej zmluve. Dokladom o predaji je daňový doklad - faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

7.5.      Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napr. chýbajúce strany, texty, nesprávne číslovanie kapitol, opakujúci sa text, nefunkčný nosič zvukového alebo zvukovoobrazového záznamu a pod.) Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim počas bežného používania tovaru.

7.6.      Lehota na vybavenie reklamácie: reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, a písomne doporučenou listovou zásielkou. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3-och pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru. Výsledok vybavenia reklamácie je povinný oznámiť predávajúci kupujúcemu e-mailom, ako aj doporučenou listovou zásielkou, pokiaľ sa nedohodnú inak. Oprávnenú reklamáciu vrátane odstránenia vadnosti dodaného tovaru je povinný vybaviť predávajúci na vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol v súlade s ustanovením § 18 odseku 1) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúcim oboznámený s týmto VOP v časti, týkajúcej sa reklamácie dodaného tovaru a uplatňovania práv zo zodpovednosti vád tovaru dodaného podľa kúpnej zmluvy, ktoré sú obsahom tohto bodu VOP.

 

  1.           Ochrana osobných údajov

8.1.      Ak je kupujúcim fyzická osoba, ochrana jeho osobných údajov ako dotknutej osoby, najmä ich spracúvanie predávajúcim ako prevádzkovateľom v jeho v informačnom systéme, ich sprístupňovanie, zverejňovanie, likvidácia, cezhraničný tok, ako aj stanovenie účelu spracúvania takýchto osobných údajov, sa môže uskutočniť len v súlade a za podmienok zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OOU“). Primeraná právna ochrana osobných údajov podľa zákona o OOU, ako dotknutým osobám, patrí aj fyzickým osobám, konajúcim v mene právnických osôb, pokiaľ predávajúci ako prevádzkovateľ vo svojom informačnom systéme spracúva tieto ich osobné údaje, tak ako je uvedené v predchádzajúcej vete. Vzhľadom na to, pokiaľ sa v tomto bode obchodných podmienok uvádza „kupujúci“, myslia sa tým aj fyzické osoby, konajúce v mene právnických osôb, ktorých osobné údaje spracúva predávajúci vo svojom informačnom systéme.

8.2.      So zreteľom na vyššie uvedené kupujúci vyhlasuje, že uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim zároveň dáva ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 7 odseku 1) zákona o OOU súhlas predávajúcemu, aby tento na vymedzený účel spracúval jeho osobné údaje, ktoré sú obsahom uzatvorenej kúpnej zmluvy, vo všetkých informačných systémoch predávajúceho, prípadne ich sprístupnil tretím osobám, vrátane ich cezhraničného prenosu, ak to bude v súlade s vymedzeným účelom a potrebné pre splnenie povinností predávajúceho na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy a zároveň budú dodržané všetky podmienky zákona o OUU. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho v súlade s vymedzeným účelom na dobu určitú. Osobné údaje, ktoré dáva kupujúci k dispozícii predávajúcemu, musia byť správne, pravdivé a úplné. Svojím podpisom na kúpnej zmluve kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje, ktoré dal k dispozícii predávajúcemu sú správne, úplne a pravdivé.

8.3.      Predávajúci je povinný zabezpečiť správnosť a pravdivosť osobných údajov kupujúceho. Predávajúci zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov kupujúceho a je povinný uskutočniť všetky opatrenia a splniť povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z ustanovení §§ 15 až 19 zákona o OOU. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho je predávajúci povinný riadne a úplne zlikvidovať osobné údaje kupujúceho v súlade s ustanoveniami §§ 13 a 14 zákona o OOU. Predávajúci v súlade s ustanovením § 6 odseku 1) písmen a) a c) zákona o OOU vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracováva a získava výlučne na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a na splnenie vzájomných zmluvných povinností z nej vyplývajúcich. V prípadoch uvedených v ustanoveniach § 7 odsekov 3) až 6) zákona OOU sa súhlas kupujúceho, ako dotknutej osoby nevyžaduje. Predávajúci vyhlasuje, že ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho bude dodržiavať všetky povinnosti, ktoré sú mu uložené v ustanoveniach § 6 odseku 1) písmen a) až i) a § 6 odseku 3) zákona o OOU a v prípade, ak spracúvaním týchto osobných údajov poverí sprostredkovateľa, že v zmysle ustanovenia § 6 odseku 4) zákona o OOU zabezpečí, aby sprostredkovateľ dodržiaval povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 6 odseku 1) písmená c) a i) a § 6 odseku 3.) zákona o OOU.

8.4.      Kupujúci si je vedomý, že pred uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim, vzhľadom na oboznámenie sa s obsahom týchto VOP, ako aj na zverejnené údaje predávajúceho na jeho webovom sídle, boli mu v súlade s ustanovením § 10 odseku 3) prvej vety zákona o OOU, ako dotknutej osobe už vopred známe všetky informácie, ktoré sú obsahom ustanovenia § 10 odseku 1) písmen a) a c) zákona o OOU a že uvedeným okamihom si zároveň predávajúci ako prevádzkovateľ splnil voči kupujúcemu svoju informačnú povinnosť v zmysle posledne citovaného ustanovenia zákona o OOU.

8.5.      Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 odseku 3) zákona o OOU; pri vydaní rozhodnutia podľa ustanovenia § 20 odseku 4) písmena b) zákona o OOU je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

b)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

c)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d)   opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)   likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 odseku 1) zákona o OOU; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

f)                likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Právo kupujúceho v zmysle ustanovenia § 20 odseku 2) o OOU možno obmedziť len podľa ustanovení § 20 odseku 1) písmen d) a e), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

8.6.      Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a)   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)   využívaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 7 odseku 4) písmena d) zákona o OOU na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)   poskytovaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 7 odseku 4) písmena d) zákona o OOU na účely priameho marketingu.

8.7.      Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať:

a)   voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovení § 7 odseku 4 písmen a), e), f) alebo g) zákona o OOU vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

b)   a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v 30-dňovej lehote podľa ustanovenia § 21 odseku 3) zákona o OOU. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

8.8.      Kupujúci má právo nesúhlasiť s rozhodnutím predávajúceho podľa ustanovenia § 23 odseku 5) zákona o OOU a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe ustanovenia § 23 odseku 4) písmena a) zákona o OOU. Cezhraničný prenos osobných údajov kupujúceho do tretích krajín sa môže uskutočniť len za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 23 zákona o OOU a v rámci členských štátov Európskej únie v súlade ustanovením § 23a zákona o OOU.

8.9.      Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak kupujúci už nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci už nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona o OOU, môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa ustanovení § 20 odseku 1) písmen a), d) až f) zákona o OOU splní predávajúci bezplatne.

8.10.    Informácie podľa ustanovení § 20 odseku 1) písmen b) a c) zákona o OOU predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak (napríklad zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov). Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa ustanovení § 20 zákona o OOU a písomne ho informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ustanovení § 20 odseku 1) písmen d) a e) predávajúci bezodkladne písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov.

 

  1.           Záverečné ustanovenia

9.1.      Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a nadobúdajú svoju účinnosť uzatvorením takejto kúpnej zmluvy.

9.2.      Predávajúci má právo na zmenu a aktualizáciu týchto VOP v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi. Právne účinky VOP po uskutočnení ich zmeny a aktualizácie nastávajú okamihom ich doručenia kupujúcemu. Na ustanovenia týchto VOP, ktoré na základe všeobecne záväzných právnych predpisov stratia svoju platnosť a účinnosť, sa neprihliada.

9.3.      Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci zároveň vyhlasuje, že v celom rozsahu akceptuje tieto VOP, že si ich prečítal a porozumel ich obsahu, ako aj to, že si je vedomý, že uzatvorením kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim sú VOP nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

9.4.      Predávajúci a kupujúci sú si vedomí, že odchylné dojednania, ktoré sú obsahom ustanovení kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

9.5.      Tak ako je uvedené vyššie v týchto VOP na záväzkové vzťahy vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa použijú ustanovenia ObZ, OZ, zákona o ochrane spotrebiteľa, ako aj iné s nimi súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 

V Bratislave dňa 1. júna 2015

 

 

Ing. Martin Feranec,

konateľ spoločnosti eTeach s.r.o.