Reklamačný poriadok

(reklamácia a práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru dodaného na základe elektronického obchodu)

 

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru predaného kupujúcemu, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Kupujúci je oprávnený vadný tovar reklamovať u predávajúceho v zmysle tohto reklamačného poriadku a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľa (poštového podniku, doručovacej služby – kuriéra), je kupujúci povinný si na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúča predávajúci, aby kupujúci zásielku neprevzal. Na už prijaté zásielky z dôvodu poškodenia tovaru reklamácie predávajúci neprijíma. V prípade, že prišla zásielka poškodená, ktorú kupujúci neprevzal, je kupujúci o uvedenej skutočnosti povinný o tom informovať predávajúceho e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade zašle predávajúci novú zásielku objednaného tovaru.

 

Záručná doba: Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji a kúpe tovaru je daňový doklad - faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru doručovateľom kupujúcemu. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili kupujúcim v záručnej dobe.

 

Reklamácia sa vzťahuje len na: preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napr. chýbajúce strany, texty, nesprávne číslovanie kapitol, opakujúci sa text, nefunkčný nosič zvukového alebo zvukovoobrazového záznamu a pod.)

 

Reklamácia sa nevzťahuje na: vady spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

 

Postup pri reklamácii: Aby mohla byť reklamácia kupujúceho akceptovaná je nutné, aby tento dodržal tieto pravidlá a postup:

a)     po prevzatí tovaru je potrebné prezrieť a prekontrolovať tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru vady, je jeho povinnosťou oznámiť predávajúcemu zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3-och dní od prevzatia tovaru,

b)     v prípade, ak zistí kupujúci akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo dostane so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či nedostane žiaden doklad o nákupe, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu, a to e-mailom alebo telefonicky,

c)     v prípade, ak zistí kupujúci výrobné vady na dodanom tovare je povinný rovnako bezodkladne, najneskôr v lehote do 3-och dní odo dňa prevzatia tovaru, kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo e-mailom.

 

V takomto prípade zašle kupujúci zároveň predávajúcemu vyplnený Reklamačný protokol, ktorého tlačivo je na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, spolu s vadným tovarom, a to na vlastné náklady na určenú adresu predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie (popis vady tovaru). K zásielke priloží kupujúci kópiu daňového dokladu, ktorý bol poslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade opodstatnenosti predávajúci reklamovaný tovar vymení za tovar bez vady, pokiaľ však taký tovar nie je k dispozícii, tak za iný tovar, ktorý si vyberie kupujúci alebo mu predávajúci vráti peniaze. Kupujúci má právo voľby akým spôsobom sa vybaví reklamácia, pokiaľ sa reklamovaný tovar nedá vymeniť za tovar bez vady z dôvodu, že ho predávajúci nemá už k dispozícii. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia vymeneného tovaru kupujúcim.

 

Poštovné a iné poplatky predávajúci nie je povinný uhradiť a vrátiť. Pri spätnom zasielaní je kupujúci povinný zabaliť tovar tak, aby sa tovar nepoškodil alebo nezničil. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar je kupujúci povinný zaslať buď formou balíka, alebo doporučene ako listovú zásielku. Ak kupujúci zašle tovar dobierkou, predávajúci má právo takúto zásielku tovaru neprijať.

 

Lehota na vybavenie reklamácie: reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci bezodkladne, najneskôr do 3-och pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru s príslušnými listinami (vyplnený reklamačný protokol, kópia daňového dokladu a ústrižku doručovateľa). Výsledok vybavenia reklamácie je povinný oznámiť predávajúci kupujúcemu e-mailom, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

Oprávnenú reklamáciu vrátane odstránenia vadnosti dodaného tovaru je povinný vybaviť predávajúci na vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Po uplynutí uvedenej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový bezvadný tovar. Ak takýto tovar predávajúci nemá k dispozícii postupuje sa pri uplatnení reklamácie, tak ako je uvedené vyššie v tomto reklamačnom poriadku. V prípade neoprávnenej reklamácie predávajúci tovar vráti späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

Zaslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol predávajúcim oboznámený s týmto reklamačným poriadkom v súlade s ustanovením § 18 odseku 1) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

 

 

V Bratislave dňa 1. júna 2015

 

 

Ing. Martin Feranec

konateľ spoločnosti eTeach s.r.o.